About Us

Who We Are

TUgether Market คือเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสินค้าของคณะต่างๆ  รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมร้านค้า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจน ชมรมและสมาคมที่จัดตั้งภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังรวมไปถึงสินค้าชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพร้อมให้ทุกท่านได้จับจอง หรือ ซื้อไปฝากคนสำคัญของคุณ ซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้กลับคืนแก่ชุมชนและสังค

Contact Us